Rada Rodziców

Zapraszamy do śledzenia aktualności oraz do współpracy z nami w każdej ważnej dla Państwa sprawie.
kontakt: zarzadrady@emaildodo.com

Każdego roku przekazujemy środki na rozwój i podnoszenie komfortu dzieci uczących się w naszej szkole.
Szczegóły dotyczące dofinansowań realizowanych ze środków RR, znajdą Państwo poniżej

numer konta RR: PKO BANK POLSKI: 39 1440 1026 0000 0000 0420 4174
(proszę dodać dopisek z imieniem i nazwiskiem oraz klasą dziecka)

Wysokość wpłat wynosi:

– za 1 dziecko – 150 zł za rok szkolny ( 15 zł miesięcznie)
– za 2 dziecko – 100 zł za rok szkolny ( 10 zł miesięcznie
– za 3 i każde kolejne dziecko – 0 zł

 


………………………………………………………………………………………..
AKTUALNOŚCI rok szkolny 2019/20

Kolejne zebranie odbędzie się 16.12 o godzinie 17:30 – zapraszamy!

………………………………………………………………………………………..

Opłaty za basen dla klas IV, V – 115 zł/osoba na 1 semestr
(13 wyjazdów na basen)

Prosimy o wpłaty do klasowych skarbników i później jeden zbiorczy przelew od klasy na konto RR.
Wpłaty do 30.10.2019.
Kwota jest wyliczona na podstawie ilości zadeklarowanych osób z każdej z klas. Rezygnacja w trakcie semestru nie powoduje zwrotu wpłaconych środków.


………………………………………………………………………………………..
ZARZĄD RADY RODZICÓW SP 18 w GDYNI w roku szkolnym 2019/2020

kontakt: zarzadrady@emaildodo.com

Przewodniczący – Joanna Kamińska
Zastępcy przewodniczącego:
Justyna Berent-Proc
Renata Kruk-Daszkowska
Łukasz Guzek
Skarbnik – Agata Tutkowska-Fila          
Sekretarz – Marek Trębicki
 

 

 

………………………………………………………………………………………..

Nie ma w naszej szkole dziecka, które nie korzystałoby w jakikolwiek sposób ze środków Rady Rodziców.

W roku szkolnym 2018/2019 ze składek na Radę Rodziców sfinansowano m.in.:

– pomoce naukowe i książki do biblioteki
podręczniki do gabinetów dla klas V
dofinansowanie gabinetów przedmiotowych
materiały plastyczne dla świetlicy
wsparcie gabinetu stomatologicznego
cyklinowanie parkietów w świetlicach i dwóch salach lekcyjnych,
remont łazienki
kanapy dla dzieci na korytarzu
krzesła do sali informatycznej
zakup pakietów edukacyjnych do nauki matematyki z elementami pedagogiki Montessori w klasach pierwszych
dofinansowanie nagród książkowych na zakończenie roku dla uczniów

 


………………………………………………………………………………………..

OPŁATY I FINANSOWANIE Z RADY RODZICÓW

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, dla klas, które mają najwyższe wpłaty na cele Rady Rodziców, mamy nagrody roczne. Klasa może je spożytkować na dowolny cel – zakupić materiały dla dzieci, dofinansować wycieczkę lub przeznaczyć środki na dowolne inne wyjścia.

Składki na Radę Rodziców wpłacone w terminie do dnia 31.05.2018 r. będą uwzględniane do średniej przy ogłoszeniu wyniku i ustaleniu nagród dla klas za najwyższe wpłaty na cele RR. Dlatego też, jeśli ktoś z Państwa płaci w miesięcznych ratach, przypominamy o konieczności zapłaty za czerwiec do 31 maja.

 

 

Poza wydatkami opisywanymi na bieżąco w aktualnościach,  środki pieniężne przeznaczane są m.in. na następujące cele:

– comiesięczne dofinansowanie szkolnych zajęć dodatkowych, kółek zainteresowań, sportowych, językowych itp;
– dofinansowywanie wycieczek szkolnych dla dzieci, których Rodzice nie są w stanie pokryć tych kosztów: dofinansowanie w wysokości 50% kosztów, jednak nie więcej niż 100 zł dla wycieczek jednodniowych lub nie więcej niż 200 zł dla wycieczek trwających 2 dni lub więcej
– dofinansowanie opłat za basen w wysokości 50% opłaty rocznej dla dzieci, których Rodzice nie są w stanie pokryć tych kosztów;
– a także dofinansowywane są między innymi:
> nagrody do konkursów organizowanych przez Mały Samorząd Uczniowski dla dzieci klas I-III,
szkolna świetlica w zakresie materiałów niezbędnych dla zorganizowania zadań plastycznych,
> Galeria Świetlik prowadzona przez panią Jolantę Chromiec w zakresie materiałów malarskich,
> Bal Karnawałowy dla klas I-III,
> szkolny gabinet pielęgniarski oraz stomatologiczny,
> nagrody książkowe na zakończenie roku
> upominki na mikołajki dla wszystkich dzieci itd

 

Wpłat można dokonywać w następujący sposób:
Za pośrednictwem Przedstawiciela Klasy, który przekazuje należności w sekretariacie – z adnotacją klasy i nazwiska osoby wpłacającej
Osobiście – Rodzic w sekretariacie
Bezpośrednio na Konto Rady Rodziców
PKO BANK POLSKI: 39 1440 1026 0000 0000 0420 4174, z dopiskiem klasy i nazwiska dziecka

Ewentualne podanie o zwolnienie z opłat na Radę Rodziców musi być zaopiniowane przez wychowawcę klasy oraz złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2019 roku

Wszystkie wnioski i podania o dofinansowanie będą rozpatrywane, jeżeli wniosek zostanie pozytywnie zaakceptowany przez wychowawcę klasy.

© Copyright - Szkoła nr 18 w Gdyni im. Kornela Makuszyńskiego